H2N Location

Kamers, appartementen, studio's

FR | EN | ES | NL

Let wel, deze niet contractuele tekst is ter informatie gegeven. Voor alle informatie gelieve met ons contact op te nemen.

Contrats

Al onze contracten zijn gebaseerd op het basiscontract van het Eigenaars Bureau en aangepast aan de woning. Die beginnen op 1 september van het lopende jaar en eindigen op 31 augustus van het jaar daarop. Wij kunnen gemeen overleg bepalen om de huur vroegtijdig te eindigen. Gelieve contact met ons op te nemen voor de modaliteiten.

Hieronder een voorbeeld van een contract betreffende de Generaal Jacques bouldevard 31.

Huurovereenkomst van niet-hoofdverhuren woonplaats

De volgende overeenkomst werd afgesloten tussen ondergetekenden :

A) SOLTANA Nada, eigenaar, woont aan 29 Generaal Jacqueslaan, 1050 Ixelles, tel : +32 4xxxxxxx., Hieronder als « verhuurder » vermeld

en

B) Naam :
Voornaam :
Adres :
Telefoon :
Hieronder als « huurder » vermeld.

De volgende punten :

Artikel 1. Voorwerp van de huur

De verhuurder verhuurt aan de huurder, een kamer gesitueerd aan entresol (ES)/au benedenverdieping (R)/au 1er/au 2de/au 3ème/ verdieping van het huis 29/31 Boulevard Général Jacques aan 1050 Elsene, genoemd EA, EB, RA, RB, RC, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C
Het gehuurde goed wordt volgend een werktekening uitgerust die in het inventaris is opgesteld.

Artikel 2. Plaatsbeschrijving

De huurder aanvaardt het goed dat in de stand wordt gehuurd, waarin deze en zich bekend van de huurder bevindt die niet van wijdere beschrijving erover vraagt. Het goed is in goede locatif stand en hij voldoet aan de elementaire voorwaarden voor veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid.

Aan het einde van het contract van huurovereenkomst, verbindt de huurder zich ertoe om, aan de verhuurder, het goed in de stand te overhandigen waar deze zich bevond op het moment dat hij het, buiten de schade in verband met de slijtage of de verouderde staat, en buiten de werkzaamheden van verbetering en verandering heeft ontvangen waarvoor de verhuurder een voorafgaande en schriftelijke vergunning zou gegeven hebben.

De verhuurder maakt een inventaris op die hij aan de koper aan de toegang ervan in de plaatsen levert. De koper heeft zeven dagen kalender om ze te betwisten. Verleden deze termijn, levert het inventaris door de verhuurder zal binden de partijen op stevige en definitieve wijze, dat het inventaris of niet door de koper wordt ondertekend.

Behalve tegengestelde overeenkomst, zal de constatering van het inventaris van output uiterlijk de laatste dag van de huurovereenkomst opgesteld zijn, nadat de koper volledig de plaatsen, d.w.z om tien uur het 's ochtends uiterlijk heeft bevrijd. Het opstellen van het inventaris van output zal tussen de partijen gebeuren. Het geheel van de plaatsen die door de koper worden gebruikt, zal bezocht worden. Als de verhuurder het noodzakelijk vindt, zal hij op een deskundige een beroep kunnen op elk moment doen. Als de koper het noodzakelijk vindt, zal hij een deskundige moeten uiterlijk aanstellen 15 dagen voor het eind van de huurovereenkomst. Bij gebrek aan overeenkomst zullen de partijen de stand van output voor de Kantonrechter van Elsene instellen.

Artikel 3. Destinatie

Het goed wordt voor gebruik persoonl gehuurd en kan slechts door 1 bezet worden persoon maximaal.

Men past tussen de huurder en de verhuurder die het gehuurde flatgebouw niet als hoofdwoonplaats van de huurder zal dienen. Tijdens dit contract, zal de huurder zijn hoofdwoonplaats op het adres behouden dat momenteel op zijn identiteitskaart wordt vermeld.

De huurder verbindt zich ertoe om niet zijn hoofdwoonplaats in de plaatsen op te stellen die zelfs na de handtekening van dit contract worden gehuurd. Derhalve passen de partijen formeel dat de wet betreffende de huurovereenkomsten over de huisvestingen die voor de hoofdwoonplaats van de koper zijn bestemd, niet van toepassing zal zijn op dit contract.

Elke oefening van een handel, een industrieel beroep of willekeurige beroepsactiviteiten in de gehuurde goederen is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 4. Duur

Deze overeenkomst is voor een duur van een jaar, dat op 1 september 2007 aan 14:00 begint, gesloten om van rechtswege op 31 augustus 2008 aan 10:00 van de ochtend af te lopen, zonder stilzwijgende verlenging van de huurovereenkomst.

Artikel 5. De huurprijs en de kosten

De huurprijs is op xxx, xx€ per maand, betaalbaar anticipatief, eerste van elke maand, aan de rekening nummer vastgesteld :

xxx-xxxxxxx-xx van eigenaar.

Een minimaal en vast bedrag van 50,00 euro voor de gemeenschappelijke kosten zal eveneens door de huurder eerste van elke maand gemoeten worden.
Deze kosten omvatten een verbruik van water, elektriciteit en gassen of stookolie die in „  worden beheerd; goede vader van famille  “, dat wil zeggen in termijn van energiebesparing. Als een misbruik is vastgesteld, en dat de prijs van dit verbruik op verkeerde wijze stijgt, zal ik me toelaten om deze kosten aan deze overconsumptie verhoudingsgewijs te verhogen.

Bij voorkeur zal de huurder, aan de verhuurder, in de maand van de handtekening van de huurovereenkomst, het bewijs van de permanente en onherroepelijke orde overhandigen die voor de regeling van de huurprijs en de kosten wordt gegeven.

Als de huurprijs of om het even welke andere vergoeding waaraan de huurder krachtens dit contract moest niet op de vervaldag betaald worden wordt gehouden, zal de verhuurder recht, van rechtswege en zonder aanmaning, op een belang van 1% per dag van achterstand op het onbetaalde bedrag op zijn termijn hebben.

Artikel 6. Waarborg

De huurder zal aan de verhuurder, als garantie van de goede uitvoering van zijn verplichtingen, het bedrag van xxxx overhandigen, xx euro die met drie maanden van huurprijs en kosten overeenstemmen. Dit bedrag zal hem na afloop van de huurovereenkomst en door middel van constatering door de verhuurder van de goede en gehele uitvoering van alle verplichtingen van de huurovereenkomst teruggegeven worden.

De variant voor persoons ze van Belgische nationaliteit en opgesteld inBelgïe :

De huurder verbindt zich ertoe om aan open een rekening geïndividualiseerd en geblokkeerd voor zijn naam bij een openbare instelling van krediet, een bank of een bank van sparen van zijn keus een bedrag te betalen gelijkwaardig met drie maanden van huurprijs, en dit voor het begin van de huurovereenkomst, en om het bewijs ervan aan de verhuurder te leveren.

De partijen passen dat het beschikbaar stellen van de plaatsen evenals de overhandiging van de sleutels slechts zullen plaatsvinden nadat de garantie werd gevormd en dat het bewijs van deze samenstelling aan de verhuurder werd overhandigd. Onder voorbehoud van bezwaar van aanvullende schadevergoeding, zal dit bedrag van rechtswege verkregen aan de verhuurder blijven als, na handtekening van de huurovereenkomst, de koper het verhuren opgeeft. In geen enkel geval, zal de garantie door de koper, voor de betaling van de willekeurige huurprijzen of kosten bestemd kunnen worden. De koper zal de plaatsen kunnen bezetten slechts na de betaling van de locative garantie in zijn geheel.

De garantie zal, in totaal of gedeeltelijk bevrijd worden, ten voordele van de huurder of de verhuurder op productie van een schriftelijke overeenkomst of een rechterlijke beslissing.

Artikel 7. Overdracht van de huurovereenkomst of onderverhuring

Behalve voorafgaande en schriftelijke overeenkomst van de verhuurder, is het verboden aan de huurder zijn rechten op het gehuurde flatgebouw of een deel ervan af te staan. Het is strikt verboden aan de huurder het flatgebouw of een deel ervan te onderverhuren. Een overdracht van de huurovereenkomst is mogelijk, maar onder bepaalde voorwaarden. De verhuurder zal vrij het recht hebben om een overdracht van huurovereenkomst te weigeren.

Artikel 8. Wijzigingen en veranderingen

Hij wordt de verhuurder toegelaten om wijzigingen, veranderingen of aanpassingen uit te voeren, op voorwaarde dat deze van te voren aan de huurder worden medegedeeld en dat de aard van het gehuurde flatgebouw niet door de werkzaamheden wordt veranderd.

De huurder zal recht op geen enkele vergoeding in geval van gedeeltelijk niet gebruiken van de gehuurde plaatsen en het hebben zelfs wanneer de arbeidsduur 40 dagen moest overschrijden.

De huurder zal wijzigingen, veranderingen of aanpassingen slechts door middel van de schriftelijke en voorafgaande vergunning van de verhuurder kunnen uitvoeren.

Les modifications, transformations ou aménagements ne pourront pas avoir pour conséquence de changer la nature de l’immeuble. Les modifications, transformations, aménagements ou améliorations seront acquis au bailleur sans que celui-ci soit redevable, à l’égard du locataire, d’une quelconque indemnité, ni lors de l’exécution des travaux, ni à l’expiration du bail.

Artikel 9. Onderhoud en kleine reparaties

De huurder zal op de reparaties en menu's onderhoud toezien die ten laste van de huurder op grond van artikelen 1754 en volgende van de Burgerlijke Code en van het gebruik van de plaatsen, alsmede aan degenen zijn die specifiek in dit artikel worden geregeld.

De huurder zal alle gebroken en gebroken ruiten en alle spiegels vervangen die door anderen van dezelfde kwaliteit en waarde worden gebroken, zelfs wanneer de schade door de onvoorziene omstandigheden werd veroorzaakt. Hij zal de schade herstellen die bij een vlucht wordt veroorzaakt.

De huurder zal eveneens op het onderhoud van de rollende aspecten en de luiken toezien, het behang en de geschilderde binnenlandse muren, de elektrische bellen en de sleutels en sloten. Hij zal een erg bijzondere aandacht aan het onderhoud van de kanaliseringen en de buizen van kwijtingen van toilet en gootstenen en tijdens het gevecht tegen het kalksteen schenken.

Hij zal in goede stand alle apparaten en buizen van kwijting, de installaties van bel, telefoon, radiatoren en thermostatiques ventielen… onderhouden

Hij zal de installaties en verdelingen tegen de gelei behouden en zal erop toezien dat de gezondheidsapparaten, de buizen en de riolen niet worden gehinderd.

De huurder zal aan de verhuurder terstond en schriftelijk elke schade mededelen die niet onder de slag van zijn verplichting tot reparatie valt.

De huurder is verplicht om de rekeningen te betalen betreffende de reparaties van alle schade van zijn feit (voorbeelden niet- exhaustifs : loodgieter om wc uit te lopen, loodgieter om kalksteen, elektricien ten gevolge van een overstroming, om het even welke andere vakgroep weg te nemen…).

De koper zal de verhuurder moeten toelaten om alle reparaties uit te voeren die noodzakelijk zouden kunnen worden, zonder een willekeurige vergoeding te kunnen eisen, noch een vermindering van huurprijs, ongeacht de duur van de reparaties.

De huurder zal eveneens de prijs voor aansluiting aan het telefoonnet en televisie/radiodistribution/Internet betalen. Dit verbruik zal volledig ten laste van de huurder zijn.

Artikel 10. Verzekeringen

De verhuurder heeft een assurantiepolis bij SA XXX toegestemd. Deze politie bedekt uitsluitend de locative wettelijke aansprakelijkheid, de verplaatsbare goederen en het flatgebouw van de verhuurder, met uitsluiting van de goederen van de huurder.

De huurder zal een verzekering-brand, schade van de wateren en vlucht aangaan die zijn persoonlijke onderwerpen en zijn tot meubilering dienende meubels bedekken, bij een maatschappij die zijn zetel in Belgïe heeft. Een kopie van deze politie zal aan de verhuurder, in de maand van de handtekening van deze huurovereenkomst geproduceerd moeten worden.

Artikel 11. Belastingen

De huurder zal, verhoudingsgewijs van de duur van de bezigheid, alle belastingen en retributies dragen - van enkele oorsprong dat het is - die de gehuurde plaatsen bekosten en die door de Staat, de provincie, het gebied of de gemeente zijn besloten. De onroerende voorheffing zal ten laste van de verhuurder zijn.

Artikel 12. Huishoudelijk reglement

De huurder verklaart kennis van Huishoudelijk reglement genomen hebben, en verbindt zich ertoe om de voorschriften van deze regeling te eerbiedigen en om deze uit te voeren.
Een kopie van deze regeling zal samengevoegd worden met dit contract in bijlage. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de regeling te wijzigen in functie van nieuwe evoluties en eventuele geschillen tussen huurders van het flatgebouw.

Artikel 13. Résiliatie

Als dit contract door de fout van de huurder ontbonden moest worden, zal deze alle kosten moeten, uitgave en willekeurige uitgaven dragen die of om van het hoofd van deze ontbinding afkomstig te zijn en hij zal betalen, behalve de vervallen huurprijs voor zijn vertrek, als vergoeding, een bedrag gelijkwaardig met drie maanden van huurprijs afkomstig zijn.

Artikel 14. Verantwoordelijkheid

In geval van onderbreking in de levering van gassen, water of elektriciteit, van de telefonische handel, van televisie/radiodistribution/Internet, zou de verhuurder niet voor verantwoordelijke voor de schade gehouden kunnen worden ondergaan noch voor het verlies van vruchtgebruik.

De koper zal een beroep tegen de verhuurder kunnen uitoefenen in geval van toevallig arrest of storing hem toe te schrijven van de diensten en apparaten die de plaatsen aandoen, gehuurd slechts als hij is vastgesteld dat in geweest bedachtzaam, deze niet heeft genomen zodra mogelijk alle maatregelen om er te verhelpen.

Hetzelfde zal van de verantwoordelijkheden gelden die uit artikelen 1366 en 1721 van de Burgerlijke Code voortvloeien.

De koper zal van het goed in huiselijk man gebruiken en zal aan de verhuurder onmiddellijk de schade die aan het dak wordt veroorzaakt of andere grote reparaties gezet door de wet, ten laste van de verhuurder aanduiden. De koper zal deze werkzaamheden moeten tolereren zelfs al zij meer dan veertig dagen zouden duren en verklaren elke vergoeding voor hinder in zijn bezigheid opgeven.

Als een elektrisch apparaat defect valt (koelkast, boiler, verwarmingsketel, oven…), verbindt de verhuurder zich ertoe om het te vervangen binnen een redelijke termijn. De koper zal geen beroep tegen de verhuurder voor de onaangenaamheid kunnen uitoefenen die door deze pech wordt veroorzaakt.

Als de ter beschikking gestelde wasmachine aan de kelder defect valt, heeft de verhuurder geen enkele verplichting om het te vervangen. De koper zal in geen enkel geval een schadevergoeding daarvoor kunnen vragen.

Artikel 15. Expropriatie

In geval van onteigening, zal de verhuurder de huurder ervan op de hoogte brengen die geen enkele vergoeding aan bailleur  zal kunnen eisen; ; hij zal naar voren kunnen brengen zijn rechten die onteigenend hem zal en kunnen eisen geen enkele vergoeding verhindert die de vergoedingen verminderen zou komen die aan de verhuurder moeten toegekend worden.

Artikel 16. Bezoekrecht

De huurder zal aanvaarden dat in de loop van de drie laatste maanden van de huurovereenkomst of in geval van verkoop, hij een advies ten gunste van kandidaten huurders of kandidaten wordt gezet. De huurder zal eveneens toelaten dat het gehuurde flatgebouw vrij en een volledig net zoveel keer wordt bezocht dan noodzakelijk. Tijdens de volledige duur van de huurovereenkomst, zullen de verhuurder of zijn vertegenwoordiger toegang tot het gehuurde goed hebben.

Artikel 17. Woonplaats

Voor de uitvoering van dit contract, kiest de verhuurder woonplaats op het volgende adres : 29 Generaal Jacqueslaan, 1050 Ixelles

Artikel 18. Verschillend

  1. Het is verboden aan de huurder dieren te bezitten.
  2. De gemeenschappelijke partijen moeten libres blijven : geen enkele roerende bezittingen kunnen er niet opgeslagen worden behalve de tijd van een verhuizing. Hetzelfde geldt voor de stoep en de zone van teruggang.
  3. De vuilnisbakken kunnen op de stoep slechts de dag van de ontvoering weggegaan zijn. In geen enkel geval, zullen de vuilnisbakken in de gemeenschappelijke partijen neergezet kunnen worden.
  4. De koper zal op de rust van zijn buren toezien. De geluidshinder van enkele natuur dat het is zijn verboden tussen 22 uur en 7 uur.
  5. De deur van straat moet aan sleutel vanaf 22 uur gesloten zijn.
  6. De koper is verantwoordelijk voor zijn gasten en zal de last van alle eventuele schade dragen die door deze wordt veroorzaakt (in het gehuurde goed of de gemeenschappelijke partijen).
  7. Als geen enkele individuele verantwoordelijkheid duidelijk bepaald kon worden, zullen elke schade, verslechtering of de schade in de binnenlandse of buitenlandse gemeenschappelijke partijen van het flatgebouw door alle huurders van het flatgebouw gedragen worden.
  8. Eventueel als geen enkele individuele verantwoordelijkheid duidelijk bepaald kon worden, zullen elke schade, verslechtering of de schade in de gemeenschappelijke partijen van het appartement door alle medehuurders van het appartement gedragen worden.
  9. De koper is de enige verantwoordelijke voor de privatieve partijen die hij bezet.
  10. De verplichtingen tot vertrek, die in het huishoudelijke reglement worden beschreven, moeten geëerbiedigd.

Dit contract omvat 5 genummerde bladzijdes van 1 tot 5.

Brussel het xx/xx/200x twee exemplaar.
Signatuuren : « Lu et Approuvé »
De eigenaar :
De huurer :

hoog van de bladzijde

rue César Franck, 79 B-1050 Brussel, Belgïe | Telefoon : +32 478 20 18 31 ou +32 473 32 00 34 ou + 32 484 13 35 87 | location@h2n-location.be

Wettelijke vermeldingen

Laatste wijziging op 21 Januari 2023
Copyright © 2006-2007, Nada Soltana